แผนการติดตามทวงถามหนี้
บริษัทมีขั้นตอนการติดตามหนี้ที่นำระบบเทคโลยี่ที่ทันสมัยมาใช้

1. ใช้พนักงาน Call Center ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเชี่ยวชาญ ติดตามหนี้บนโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ทั้งตัวลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน ผู้ใช้รถ
2. สืบค้นหาข้อมูลลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน จากฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3.ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามที่ได้รับข้อมูลโดยผ่านกระบวนการเน็ตเวอร์กที่บริษัทมีมีอยู่ทั่วประเทศ โดยสามารถส่งผ่านระบบมือถือไปยังเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว

 
  นโยบายและแผนองค์กร

บริษัท เพชรฤกษ์ จำกัด เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ซอยยาสูบ 1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900