แผนสำรองฉุกเฉิน

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น น้ำท่วม จราจล ไฟไหม้ ฯลฯ โดยบริษัทฯ สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากระบบที่ Backup เข้าสู่ Notebook เพื่อสามารถติดตามหนี้ได้โดยไม่หยุดชะงัก ส่วนสถานที่ทำการชั่วคราว บริษัทฯ ได้เลือกห้องประชุมของโรงแรมเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำรองได้ภายใน 6 ชั่วโมงนับจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตนั้น

ความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล

       บริษัทมีกระบวนการรองรับการการเข้าถึงข้อมูลโดย ผู้ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น และมีการควบคุมความผิดพลาด ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ และมีการควบคุมไม่ให้ระบบล้มเหลว มีสมรรถภาพทำงานต่อเนื่อง ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมาทำให้ระบบหยุดการทำงานได้

 
  นโยบายและแผนองค์กร


บริษัท เพชรฤกษ์ จำกัด เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ซอยยาสูบ 1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900