นโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

จะดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนมาพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียน ด้วยความสุภาพและให้เกียรติผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม

ประเภทของข้อร้องเรียน

1. ปัญหาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
2. ปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทั่วไปในการติดตามทวงถามหนี้
3. ปัญหาอื่น ๆ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

·  แจ้งโดยตรงไปที่บริษัท เพชรฤกษ์ จำกัด อาคาร พงษ์สุภี ชั้น 8 เลขที่ 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทำการ เวลา 09.00 - 17.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์
·  แจ้งปัญหาร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 1266400 (30 คู่สาย)
·  แจ้งปัญหาร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ support@phetcharoek.co.th ตลอด 24ชั่วโมง
·  แจ้งโดยตรงไปที่บริษัทผู้ว่าจ้างของบริษัทเพชรฤกษ์

ทั้งนี้หากผู้ร้องเรียนที่ไม่พึงพอใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาของบริษัท ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งปัญหาร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแล
·  ในการแจ้งปัญหาร้องเรียน ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูล ดังนี้

1. ชื่อ- สกุล ที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ เลขหมายโทรสาร Email address ของผู้ร้องเรียน
2. สถานะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องเรียนกับบริษัท
3. ปัญหาข้อร้องเรียน วันและเวลา
4. คำขอของผู้ร้องเรียน

 
  นโยบายและแผนองค์กร

บริษัท เพชรฤกษ์ จำกัด เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ซอยยาสูบ 1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900