นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและการละเมิดหลักจริยธรรมในองค์กร

      เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจำเป็นต้องร่วมมือกันป้องกันการกระทำอันเป็นการทุจริต และการละเมิดหลักจริยธรรมในองค์กร บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรงและเป็นธรรม

      ปัญหาการทุจริต และการละเมิดหลักจริยธรรมถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องให้ ความสำคัญเป็นอันดับต้น ในการสร้างกลไกป้องกันและจัดการปัญหาอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ว่าจ้าง และความน่าเชื่อถื่อของบริษัท เพชรฤกษ์ ดังนั้น พนักงานทุกระดับต้องตระหนักและถือนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ช่องทางการรับเรื่องแจ้งเหตุ· 

ท่านสามารถแจ้งเหตุการณ์ทุจริตได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายมาที่ ประธานบริหาร สำนักงานบริษัท อาคารพงษ์สุภีชั้น 8 เลขที่ 19 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทำการ เวลา 09.00 - 17.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ หรือ
·  แจ้งเหตุทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email address) มาที่support@phetcharoek.co.th
·  แจ้งโดยตรงไปที่บริษัทผู้ว่าจ้างของบริษัทเพชรฤกษ์
· 
ในการแจ้งเหตุการณ์ทุจริต ผู้แจ้งต้องแจ้งข้อมูล ดังนี้
- ชื่อ- สกุล ที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ หรือ Email address ของผู้แจ้ง
- เหตุการที่เกิดการทุจจริต หรือ เหตุการณ์ที่ล่อแหลมต่อการทุจจริต หรือเหตุแห่งความน่าสังสัย วันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์

 
  นโยบายและแผนองค์กร

บริษัท เพชรฤกษ์ จำกัด เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ซอยยาสูบ 1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900