หน้าหลัก

บริษัท เพชรฤกษ์ จำกัด (Phetcharoek Co.,Ltd.)
บริษัท เพชรฤกษ์ จำกัด (Phetcharoek Co.,Ltd.) ได้จัดตั้งขึ้นโดยอดีตผู้บริหารองค์กรธุรกิจเช่าซื้อ และลีสซิ่งชั้นนำและสถาบันการเงินซึ่งต้องการสร้างบริษัท outsource ซึ่งมีความเข้าใจธุรกิจเช่าซื้อและเข้าใจ วัฒนธรรมของสถาบันการเงิน รวมถึงสิ่งที่ธุรกิจและสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบต่าง ๆ ของรัฐ เช่นธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น และจากแนวความคิดนี้ทีมผู้บริหารจึงได้ก่อตั้งบริษัท เพชรฤกษ์ จำกัด ขึ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

โดยบริษัทเปิดให้บริการในการติดตามหนี้ค้างชำระทั้งก่อนบอกเลิกสัญญาและบอกเลิกสัญญาแล้ว , งานบังคับคดี รวมถึงให้บริการตรวจสอบเครดิตก่อนอนุมัติสินเชื่อ , บริการทำสัญญาเช่าซื้อ และให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการลูกหนี้ประเภทต่าง ๆ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานจะเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามระเบียบกฏข้อบังคับของกฏหมายอย่างเคร่งครัด  นโยบายและแผนองค์กร
 

บริษัท เพชรฤกษ์ จำกัด เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ซอยยาสูบ 1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900